تناسب‌اندام

تناسب‌اندام يا فيتنس اصطلاحي است در ورزش بدن‌سازي که به معناي همخواني اندام بدن چه نسبت به ديگر اندام و چه نسبت به قامت مي‌باشد. به طور کلي، بدن اگر از لحاظ حجم عضلاني رشد بيش از اندازه کرده باشد از تناسب خود (نسبت به قامت) خارج شده است بنابراين پس از دوره شکوفايي بدن‌سازي، انشعاباتي در مسابقات حرفه‌اي آن روي داد به طوري که در برخي از آن مسابقات، محدوديتي براي حجم عضلاني وجود ندارد و تناسب‌اندام نسبت به قامت را در نظر نگرفته و به فاکتورهاي حجم عضلاني، تناسب‌اندام نسبت به يکديگر و کات بودن بدن اهميت مي‌دهند و در برخي ديگر از مسابقات، تناسب‌اندام نسبت به قامت نيز در کنار فاکتورهاي ديگر در نظر گرفته مي‌شود که البته اينگونه مسابقات بيشتر در رده بانوان رونق دارد. همچنين براساس آمارهاي گرفته شده، بدن متناسب يا فيتنسي چه براي مردان و چه براي زنان جذابيت جنسي بيشتري دارد.