بیایید موسیقی بسازیم

استفاده از هارموني يکي از متداول ترين روشها براي ساخت موسيقي است. حتي اگر هيچ ملودي يا موتيف خاصي در ذهن شما نباشد مي توانيد از اين روش براي ساخت موسيقي استفاده کنيد، بطوريکه پس از مدتي تمرين و بدست آوردن مهارت مي توانيد زيباترين قطعات موسيقي را بسازيد. آهنگسازي و تنظيم

تهيه طرح اوليه
براي اينکار بايد ابتدا طرح ساده اي از چهارچوب موسيقي و قالب هارمونيک آن تهيه کنيم و بتدريج به بسط و توسعه آن بپردازيم.
براي سادگي در ابتدا فرض را بر اين مي گذاريم که قرار است تا قطعه بسيار کوتاهي در هشت ميزان تهيه کنيم. اين اندازه معمولآ براي بيان جملات موسيقي يا مقدمه يک قطعه بزرگ کافي است.

ابتدا تناليته و گام موسيقي را انتخاب مي کنيم، بعنوان مثال سل ماژور. رسم بر اين است که براي تهيه موسيقي آنرا به بلوک هايي تقسيم مي کنند. معمولآ کوچکترين بلوک و واحد هاي چهارميزاني است، بنابراين مطابق جدول شماره يک، قطعه خود را به دو واحد چهار ميزاني تقسيم مي کنيم.
G G D7 D7
G G D7 G

جدول شماره ? – اصلاح ميزان آخر براي فرور روي تناليته اصلي
دو دسته چهار ميزاني در اختيار داريم که طي آن بايد موضوعي ملوديک مطرح شود و سپس پايان يابد. چهار ميزان اول را براي بيان تم و چهار ميزان بعدي را براي گسترش و خاتمه دادن آن در نظر مي گيريم.
ساده ترين هارموني که مي تواند براي اينکار انتخاب شود همان است که در جدول شماره يک آمده است. شما ممکن است ايده هاي ديگري داشته باشيد، اما آنچه ما در اينجا مثال مي زنيم از جمله ساده ترين حالت ها است و هدف آن است که نشان دهيم لزومي ندارد که براي تهيه يک موسيقي از هارموني پيچيده استفاده کنيم.
منبع: نگاره