معرفي يك ميكسر و باس هاي آن

قيل از اينكه بحث را ادامه بدهيم لازم است تا يك ميكسر و اصلي ترين قسمتها و عملكرد هاي آن را معرفي كنيم. در واقع ميكسر صدا يك دستگاه ساده است.چندين صدا را از وزودي هاي مختلف گرفته،آنها را به خروجي هاي متفاوت ارسال ميكند.در طول اين فرايند،ميكسر ميتواند سيگنال هاي صدا را با هم تركيب كرده،دامنه آنها را تغيير داده و گاهي اوقات حتي با استفاده از پردازش گرها صدا را تغيير دهد.
اساسي ترين تنظيمات هر خط صدا،كانال ناميده ميشوديك كانال شامل تنظيمات كنترلي صدا جهت ارسال يك خط به مسيرهاي متفاوت و تغييرات دامنه و پردازش صدا ميباشد.مسيرهاي صدايي را كه در داخل ميكسر هدايت شده را باس مينامند.يك باس مسيري است كه از طريق بيشتر از يك خط صدا به آن دسترسي وجود داشته باشد و ميتواند به يك يا چندين مقصد هدايت شود. گاهي اوقات 2 باس تركيب شده و به عنوان يك باس استريو به 2 خروجي براي مصارف استريو ارسال ميشود. قيمت ميکس و مسترينگ

انواع باس ها و مصارف آن
همانطور كه بيان شد در ميكسر هاي آنالوگ هر مسير در ميكسر ميبايست سيم كشي شده و با سيم منتقل شود.راه هاي گوناگون متفاوتي جهت سيم بندي اين باس ها وجود دارد.

باس اصلي استريو
اين باس جهت خروجي اصل ميكس استفاده ميشود و اغلب به يك ضبط صوت 2 تراك يا ورودي هاي آنالوگ يك DAT متصل ميشود.فيدر اصلي ميكسر براي تنظيم دامنه ارسال به اين باس اصلي (Master Bus) استفاده ميشود.

 

باس هاي مونيتور كردن صدا
اين باس ها كه ميتواند استريو باشد جهت گوشي صدا بردار يا مجري استفاده شده و يا به بلندگوها و گوشي ها در اتاق فرمان متصل ميشود.


باس هاي گروه يا ضبط
اين باس ها به روش سنتي براي اتصال به ضبط صوت ها استفاده ميشود.لذا معمولا به صورت 2 تايي ( استريو ) استفاده شده و در روي ميكسر با كليد هاي روشن و خاموش در دسترس كاربر ميباشند. معمولا براي اين باس ها كنترل يا ولوم دامنه وجود ندارد و دامنه آنها همان دامنه باس اصلي است.تنظيم بالانس صداي ارسالي به هر زوج با ولوم تنظيم PAN انجام ميشود.از آنجايي كه تنظيم مشخصي براي كنترل دامنه اين باس ها وجود ندارد كاربري آنها محدود است.

باس هاي خروجي اضافه يا AUX
باس هاي AUX كه معمولا مونو يا استريو ميباشند با استفاده از يك ولوم كوچك كنترل دامنه در دسترس ميباشند.باس هاي AUX براي يك خروجي مشخص ارسال شده و براي مونيتور كردن صدا با هدفون يا بلندگو يا ارسال سيگنال صدا به افكتور هاي خارجي استفاده ميشود.
باس هاي AUX انعطاف پذيرتر از باس هاي ضبط هستند چرا كه كنترل تنظيم دامنه دارند.همچنين گاهي اوقات سوئيچي دارند كمه دامننه آنها را به دامنه خروجي خط وابسته ميكند.اين سوئيچ صداي خط را يا قبل از فيدر به باس AUX ارسال ميكند يابعداز فيدر كه در حالت PRE سيگنال مستقل از دامنه اصلي خط ميباشد.
با استفاده از حالت PRE يا قبل از فيدر تركيب خروجي باس AUX ميتواند براي هدفون يا ارسال مونيتورينگ استفاده شود چرا كه دامنه خروجي براي هر خط مستقل از دامنه خروجي اصلي بوده كه براي هر خط توسط فيدر آن مشخص و تنظيم شده است. در حالت POST ( يا بعد از فيدر ) دامنه ارسالي به باس AUX از دامنه خروجي خط پيروي ميكند كه اغلب براي ارسال صدا به افكتور خارجي استفاده ميشود.