اکانت اسپاتیفای فمیلی


در اين طرح چند اکانت مي توانم داشته باشم؟

 

اکانت اسپاتيفاي فميلي براي شما و 5 عضو ديگر از خانواده ي شما قابل استفاده است. يعني به طور کلي 6 نفر مي توانند از يک طرح استفاده کنند و با هزينه‌اي ارزان از اکانت پريميوم بهره‌مند شوند.

 

نحوه ي اعمال هزينه به چه صورت است؟

 

چه از زيرشاخه‌هاي خريد اکانت اسپاتيفاي  استفاده شود يا خير، شما بايستي هزينه ي کل طرح را هر ماه و در روزي که ثبت نام نموده ايد، پرداخت نماييد.

 

اگر طرح را لغو کنم چه اتفاقي مي افتد؟

 

در صورتي که طرح خود را لغو کنيد، تمامي اکانت هاي فعال در طرح پريميوم خانوادگي شما در انتهاي دوره‌ي حاضر به حالت رايگان باز مي گردند.

 

نکته: شما مي توانيد به حالت پريميوم عادي بازگرديد، يعني تمامي اکانت هاي زيرشاخه به جز اکانت خودتان رايگان مي شود. در اين صورت هنگام پرداخت براي طرح بايستي هزينه ي پريميوم عادي را پرداخت نماييد. تنها لازم است به صفحه ي اشتراک خود رفته و آن را به پريميوم تغيير دهيد.

 

در رابطه با افرادي که مي توانم به اکانت فميلي اسپاتيفاي اضافه کنم چه محدوديت هايي وجود دارد؟

 

براي اينکه شخصي را به اسپاتيفاي فميلي اضافه کنيد، اين فرد بايد:

 

    در يک مکان با شما زندگي کند (آدرس فيزيکي يکسان)

 

    يک کاربر رايگان باشد، و يا کاربر پريميومي باشد که طرح خود را مستقيما از اسپاتيفاي دريافت کرده باشد (يعني به عنوان مثال، از طريق آيتونز يا اپراتور همراه خود اقدام نکرده باشد.)

 

آيا مي توان از اسپاتيفاي پرميوم خانوادگي همراه با طرح هاي ديگر مانند تخفيف هاي دانشجويي و يا طرح هاي مشترک با يک شرکت تلفن همراه و غيره استفاده نمود؟

 

متاسفانه، خير. هيچگونه تخفيفي را نمي توان بر اکانت هاي پريميوم خانوادگي اعمال نمود.

 

من هم اکنون اشتراک پريميوم  اسپاتيفاي دارم. چه اتفاقي مي افتد اگر آن را به کاربر اصلي اکانت پريميوم فميلي تغيير دهم؟

 

زماني که اشتراک خود را از پريميوم عادي به پريميوم خانوادگي تغيير مي دهيد، ميزان زمان باقي مانده اي که هزينه اش را قبلا پرداخت نموده ايد به اشتراک پريميوم فميلي تبديل مي شود، در نتيجه ممکن است تاريخ پرداخت بعديتان به تعويق افتد.

 

نکته: اگر اشتراک خود را به استفاده از هر شرکتي به جز اسپاتيفاي دريافت نموده ايد، بايد پيش از اقدام براي طرح پريميوم خانوادگي با آن شرکت تماس برقرار نموده و بخواهيد که اشتراک اوليه را لغو کنند. درصورتي که اشتراک خود را از طريق آيتونز دريافت مي کنيد، لطفه به دستورالعمل هاي اپل مبني بر لغو اشتراک خود مراجعه نماييد.

 

از من دعوت شده است که به اسپاتيفاي فميلي بپيوندم، در حالي که خودم اشتراک پريميوم دارم. چه تغييراتي در هزينه هايم ايجاد مي شود اگر عضو شوم؟

 

وقتي دعوت را قبول مي کنيد، زماني به پريميوم، اسپاتيفاي فميلي  اضافه مي شويد که دوره ي کنوني‌تان به اتمام برسد. پس از آن نيازي نيست هزينه هاي مربوط به اکانت خود را بپردازيد و پرداخت هايتان توسط صاحب طرح مديريت خواهد شد.

 

با اين وجود، اگر در حال حاضر شخص سومي مسئول رسيدگي به اکانت پريميوم اسپاتيفاي شماست (مثالا آيتونز يا اپراتور همراه شما) بايد با آن ها تماس برقرار کنيد تا ابتدا اشتراک پريميوم شما را لغو کنند.

 

اگر دعوتنامه ي پريميوم خانوادگي را از همان دستگاهي قبول مي کنيد که از آن فرستاده شده است، پيش از قبول آن مطمئن شويد که به اکانت خودتان وارد شده ايد.

 

آيا مي توانم فردي که در يک کشور ديگر زندگي مي کند را به اکانت فميلي اسپاتيفاي خود اضافه کنم؟

 

افراد در کشور هاي مختلف نمي توانند با يکديگر در يک طرح پريميوم خانوادگي قرار داشته باشند. اين افراد بايستي در يک مکان به همراه صاحب طرح زندگي کنند.

 

آيا اين طرح خانوادگي اخيرا دچار تغييراتي شده است؟

 

بله! از تاريخ 24 مي، چند تغيير در طرح خانوادگي اسپاتيفاي ايجاد نموده ايم (و عنوان آن را به “پريميوم براي خانواده” تغيير داديم). اکنون در عوض قيمت هاي افزايشي براي هر اکانت زيرشاخه‌ي اضافي، هميشه فضاي خالي جهت افزودن پنج اکانت ديگر (به جز اکانت خودتان) به طرح خود را در اختيار خواهيد داشت که مي توانيد آن ها را هر زمان که مي خواهيد به اعضاي خانواده ي خود اختصاص دهيد؛ و همگي تحت يک قيمت جديد، يعني با ارزشي بيشتر!